Jakapan Puttha

Jakapan Puttha

Tiểu sử

Jakapan Puttha (Nickname: Build) is a Thai actor.

Được biết đến: Acting

Sinh nhật: 1994-06-04

Nơi Sinh: Thailand

Còn được Biết đến Như: